注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

快乐大家庭

晓院附小201101班级博客

 
 
 

日志

 
 
关于我

47个活泼可爱的同学,组成我们这个快乐的大家庭。在这个温馨的大家庭里,洋溢着我们的欢声笑语,也将留下我们成长的足迹。我们在老师的引导下,将努力学会学习、学会自理、学会关爱......让我们在班级这个大家庭里快乐地学习,健康地成长。

期末语文复习(一)——词语过关  

2013-06-18 09:50:13|  分类: 语文学习园地 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

班级        姓名         学号        成绩      

   shù shāo      chì    jiǎo      shǐ     jìn     duǎn   cū      xīng   f èn

 (           )  (           )  (          )  (            )  (           )

   fā   shè        mèi   mei      běn   lǐng    pèng qiǎo     nán  shòu

(           )  (           )  (           )  (           )  (           )

   tuō   xià        tuī    kāi     qiáng zhuàng   guà   fān      dé   yì

(           )  (           )  (            )  (            )  (           )

 miáo zhǔn     bài nián       sǎo  mù          tà  qīng      qīng míng

(           )  (           )  (          )  (            )  (            )

  tuán yuán      bǐ    j ià       dào yǐng        zhú  lán       dòng jié

(           )  (           ) (           )  (            )  (           )

   Zhú  yǐ        yāng miáo    huà láng      zhuàng xiāng    bì  lǜ 

(           )  (           ) (           )  (             )  (           )

    bù    zhī       bù    jué       wū    yā       bù     kěn        lí    qù   

(           ) (           ) (           )  (            )  (           )

    jī    qiāng    zhàn gǎng    xún háng      dǎo  dàn        lǎo  hǔ

(           ) (           )  (           )  (            )  (           )

   kǒng què      bān mǎ         zhù  fú         jiā tíng         niǎo wō

(           ) (           ) (           )  (            )  (           )

    kù    zi        chèn shān     dà  yàn           tī  tuǐ          qíng lǎng     

(           ) (           ) (           )  (            )  (           )

    yàn  huǒ      zhuī zhú      tiào  yuè        gù  shi         yán  jiū     

(           ) (           ) (           )  (            )  (           )

    pán xuán     jiān yìng       mào mì         jí xiáng          āi  zhe

(           ) (           ) (           )  (            )  (           )

   hù xiāng     yǎng yù         fǔ  mō          xìng  fú         lín  shī  

(           ) (           ) (           )  (            )  (           )

   péi  bàn     jǐng  xiàng   zhēng zhàn     jì suàn          shī  féi  

(           ) (           ) (           )  (            )  (           )

    xún  luó       yáo yuǎn    yǒu  qù        jiàn  kāng       xiào jìng 

(           ) (           ) (           )  (            )  (           )

  yuǎn jìn  wén míng      hào  qí        shèng   lì       huā cónɡ

(                          )  (              )     (             )       (             )

  zhuān  xīn zhì  zhì       jī  qiāng     xún háng        dǎo dàn

(                      )    (           ) (           )  (            )  

           jiā   tíng         zhù  fú        jiào   shì        qíng lǎng      tǐng xiōng

(           )    (           ) (           )  (            )  (           )

    zhù zhái       niǎo  wō       luò tuó        huà  láng      xiù  fēng   

(           ) (           ) (           )  (            )  (           )

   miáo zhǔn     dòng jié      xiàng bí          bì   shuǐ       tà qīng

  (           ) (           ) (           )  (            )  (           )

      jiàn kāng      fēng mǎn      jìng   ài       dào yìng        càn làn

   (           ) (           ) (           )  (            )  (           )

    gū  niɑng      xiǎng liàng   hǎo xiàng     shù shāo        duǎn cū 

(           ) (           )    (           )  (            )  (           )

     pèng qiǎo   chì bǎng    wēi fēng        jiān yìng       xún zhǎo

(           ) (           ) (           )  (            )  (           )

     qiáng liè      chì   jiǎo     zhuǎ  zi         fǔ  mō          bào dá 

(           ) (           ) (           )  (            )  (           )

     xiào xīn        xiōng è        tàn  qì        zhēng bīng      dǎ  bài

   (           ) (           ) (           )  (            )  (           )

    yǎn  lèi          qīn  qiè      dà  gài         lún chuán      qīng chén

(           ) (           ) (           )  (            )  (           )

    sǎn bǐng        guō guo     yóu  xì           zhǎ yǎn        nài  xīn

  (           ) (           ) (           )  (            )  (           )

      Shī    féi        bá diào       xiǎo hóu     chénghuó       hé táng

    (           ) (           ) (           )  (            )  (           )

     kuān guǎng  xióng wěi    qīng chè        nán  lái    běi  wǎng  

     (           ) (           ) (           )  (                              )

  评论这张
 
阅读(198)| 评论(1)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018